Akreditovaný kurz (MŠMT) Leadership Coaching | 7. říjen 2024 – 16. prosinec 2024

v kategorii: Aktuální kurzy


 • Název kurzu: Akreditovaný kurz (MŠMT) Leadership Coaching | 7. říjen 2024 – 16. prosinec 2024
 • Stručný popis kurzu:

  Pro koho je kurz určen: Kurz je určen pro toho, kdo chce používat principy koučinku při vedení organizací a týmů. Formát prezenčních kurzů  umožňuje zaměřit se na skutečné situace a problémy. 


  Co získá absolvent kurzu: Kurz je zaměřený nejen na získání kvalifikace leadership kouče, ale i na individuální osobnostní růst jako lídr. Propojení s ostatními a dynamika kurzu, kterou spoluvytváří všichni jeho účastníci, je pro většinu zásadním přínosem pro budoucí profesní život.


  Akreditace: Vzdělávací program pro budoucí kouče, akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.


  Formát: Kombinace prezenčního kurzu a distančního (e-learning) vzdělávání. Rozsah vzdělávacího programu je 121 vyučovacích hodin, z toho 60 distančně (E-learning) a 61 prezenčně (workshopy).


  E-learning: (distanční část studia): Součástí kurzu je e-learning, který obsahuje videa, prezentace, texty, cvičení a veškeré výukové materiály. E-learning vám zůstane na neomezenou dobu k dispozici i po ukončení kurzu. Začít distanční (on-line) studium je možné kdykoliv – čím dříve tím lépe.


  Koncept výuky: Prezenční  část kurzu (workshopy) se zaměřuje na praktický nácvik. Koučinkové lekce se ve spolupráci s lektorem zaměřují na reálné problémy a cíle účastníků.


  Transformace: Absolvování kurzu vede zpravidla u všech účastníků k značnému osobnostnímu růstu a zlepšení jejich vůdčích kvalit. Mnohým účastníkům se v průběhu kurzu výrazně změní život.


  Termíny prezenčních workshopů:

  Pondělí 7. říjen 2024 od 9:00 – 15:00

  Pondělí 14. říjen 2024 od 9:00 – 15:00

  Pondělí 21. říjen 2024 od 9:00 – 15:00

  Pondělí 4. listopad 2024 od 9:00 – 15:00

  Pondělí 11. listopad 2024 od 9:00 – 15:00

  Pondělí 18. listopad 2024 od 9:00 – 15:00

  Pondělí 25. listopad 2024 od 9:00 – 15:00

  Pondělí 2. prosinec 2024 od 9:00 – 15:00

  Pondělí 9. prosinec 2024 od 9:00 – 15:00

  Pondělí 16. prosinec 2024 od 9:00 – 15:00


  Alternativní kurzy:

 • Formát kurzu: Kombinovaný
 • Termín: 07.10.2024 až 16.12.2024, 9:00-15:00 hod
 • Místo konání kurzu: Garden Eleven House, Kubánské nám. 11, Praha 10

  Objednáním kurzu vyjadřujete svůj souhlas s Obchodními podmínkami Mindset Academy s.r.o.
 • Cena kurzu: 59 990 Kč vč. DPH

OBJEDNAT KURZ

V čem se tento kurz liší od ostatních kurzů

“Letos je to desátý rok, co tyto kurzy pořádám. V průběhu let jsem se posunul od frontální “výuky” univerzitního typu, ke skutečně interaktivnímu workshopu, který vytváří v první řadě jeho účastníci – prezenční kurz žije z této skupinové dynamiky. Snažil jsem se při koncepci kurzu uplatnit poznatky moderního psychologického a neurobiologického výzkumu. Koučink, tak jak ho budete v rámci kurzu poznávat, není mechanická metoda, ale vyžaduje velkou dávku individuálního porozumění, flexibility a vcítění se do konkrétní situace. Koučink lze přirovnat k šachové hře, která má pravidla, varianty prvních tahů a koncovek, ale každá probíhá zcela jinak. V průběhu kurzu proto dostane každý prostor pro uplatnění vlastního talentu a zkušeností.” Dr. Ivan Černohorský

Tento vzdělávací program je akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT).

Program prezenčních workshopů:

1. Kdo jsem jako leader

Abychom dokázali dobře komunikovat s druhými,  chápali je i když mohou mít zcela odlišné názory, potřebujeme nejen rozumět sami sobě, ale i být schopni vcítit do pozice druhých. Lídři, kteří chápou své hodnoty, silné a slabé stránky, jsou autentičtější, vzbuzují důvěru a respekt ve svých týmech. Zaměříme se na

 • definici individuálních osobních hodnot, hodnot organizace a jejich souladu,
 • uvědomění si osobních silných a slabých stránek, jak lze silné stránky využít ve prospěch týmu nebo organizace
 • jak rozpoznat a připustit si vlastní slabiny a deficity a najít způsoby, jak je zlepšit nebo zmírnit,
 • jakým způsobem různé leadership styly ovlivňují organizaci nebo tým,
 • uvědomění si, porozumění a řízení vlastních emocí,
 • kultivaci empatie, rozpoznání a ovlivňování emocí druhých.
2. Situační povědomí

Situační povědomí je v principu o poznání toho, co se skutečně děje kolem nás a o důsledcích pro současnost i budoucnost.Ve stabilní, jednoduché situaci to může znít jednoduše, ale v rychle se měnícím a komplexním prostředí se může stát skutečnou výzvou. Situačního povědomí je zvláště relevantní pro situace charakterizované vysokou úrovní volatility, nejistoty, složitosti a nejednoznačnosti. Zaměříme se zejména na

 • vědomé vnímání a pochopení situací a jejich budoucích dopadů a konsekvencí,
 • uvědomění si a rozpoznání různých druhů kognitivních zkreslení a biasů a obranu proti nim,
 • interpretaci nejednoznačných, neúplných nebo protichůdných dat, informací a situací,
 • vlivy na konstrukci našeho mentálního modelu jako jsou například nepozornost, roztržitost, stres, nuda, únava.
3. Komunikace v organizaci

Správná komunikace je základním nástrojem každého lídra a kritický faktor pro fungování jakékoliv organizace a předpoklad efektivní týmové spolupráce. Zahrnuje otevřený, upřímný a respektující dialog, kde členové týmu aktivně naslouchají a jasně formulují své myšlenky a obavy. Zaměříme se na nácvik základních komunikačních dovedností, jako je

 • reflektivní naslouchání,
 • identifikaci a odstraňování komunikačních bariér,
 • techniky asertivity,
 • různé způsoby řešení konfliktů. 
4. Cíle a vize

Cíle poskytují organizaci jasný směr. Pomáhají při zaměření úsilí a zdrojů na to, co je důležité a zajišťují, že všechny činnosti jsou v souladu s požadovanými výsledky. Cíle stanovují měřítka úspěchu. Poskytují způsob, jak měřit pokrok a určit, zda je organizace na správné cestě. Toto měření pomáhá pochopit, co funguje dobře a co je třeba zlepšit. Cíle nám pomáhají zaměřit se na úkol a vedou zpravidla k vyššímu výkonu než žádné cíle, vágní nebo abstraktní cíle.  Zaměříme se zejména na

 • formování firemní filozofie, vize a mise,
 • motivaci k dosažení cílů a způsoby, jak ji zvýšit,
 • různé metody jak formulovat cíle a přístupy k cílům, jako jsou SMART cíle, procesní cíle, “mastery goals”, kvantitativní a kvalitativní cíle,
 • podmínky pro dosažení maximálního úspěchu
5. Rozhodování v nejistotě

Správné rozhodování v dynamicky se měnícím prostředí s nekompletními informacemi je realita současnosti a výzva pro každého lídra. Zaměříme se zejména na  

 • vyhodnocování potenciálních rizik a jejich dopadů,
 • pochopení pravděpodobnosti různých výsledků a jejich potenciálních dopadů na organizaci,
 • rozhodovánív situacích s kalkulovatelnými riziky a výsledky,
 • rozhodovánív situacích s obtížně kalkulovatelnými nebo nekalkulovatelnými riziky a výsledky,
 • přípravu na zcela neočekávané události (černé labutě)
 • rozhodování ve skupině a skupinové biasy.
6. Strategický ledership

Myslet strategicky, předjímat chování ostatních a efektivně se orientovat v neznámém prostředí v situacích, kde jde o hodně a nejistota je vysoká je denní chleba strategického lídra.  Zaměříme se zejména na rozvoj schopností

 • anticipovat budoucí vývoj,
 • zpochybňovat své vlastní domněnky, odhalovat stereotypy ve vlastním i cizím myšlení,
 • schopnost interpretovat složité a protichůdné informace a data,
 • schopnost agregovat a analyzovat veškerá data, místo pozorování toho, co chcete a očekáváte, 
 • schopnost rozeznávat vzorce ve změti složitých informací,
 • hledat společné jmenovatele, společné zájmy a společné cíle, zapojit všechny zúčastněné strany i když mají odlišné názory a plány,
 • vytvořit firemní kulturu organizačního učení se z chyb, hledat poučení a podporovat analýzu úspěchů i neúspěchů.
7. Kreativní leadership a inovace

Kreativita byla vždy jádrem podnikání, ale až dosud nebyla na prvním místě manažerské agendy. Zaměříme se zejména na

 • způsoby, jak podporovat inovativní myšlení a zpochybňovat konvenční stereotypy
 • kultivovat kreativní prostředí v týmech
 • identifikaci osobních a organizačních bariér, které mohou bránit kreativnímu myšlení
 • strategie pro vytvoření organizační kultury, která podporuje kreativitu, povzbuzuje přijímání kalkulovatelných rizik a akceptuje chyby jako proces učení,
 • pochopení důležitosti zpětné vazby v kreativním procesu a toho, jak zavést iterativní přístup k neustálému zlepšování nápadů a řešení.
8. Efektivní týmová spolupráce

Efektivní týmová spolupráce spočívá v kombinaci různých dovedností, silných stránek a perspektiv způsobem, který dosahuje lepších výsledků než když jednotlivci pracující samostatně. Je to dynamický proces, který vyžaduje neustálé úsilí a odhodlání všech členů týmu. Zaměříme se zejména na následující faktory:

 • otevřený, upřímný a respektující dialog, kde členové týmu aktivně naslouchají a jasně formulují své myšlenky a obavy,
 • sdílená vize nebo cíl, který spojuje tým, jasné pochopení toho, čeho chce tým kolektivně dosáhnout,
 • důvěra, respekt, spolehlivost, důslednost a emocionální bezpečí – nezbytné podmínky pro kohezní týmové prostředí,
 • schopnost spolupráce při řešení problémů,
 • mechanismy pro konstruktivní řešení konfliktů,
 • schopnost přizpůsobit se měnícím se situacím, rolím nebo dynamice týmu,
 • uznání individuálních a týmových úspěchů, které podporuje motivaci a pocit sounáležitosti.
9. Individuální produktivita

Zde poznáte praktické dovednosti, strategie a nástroje pro zvýšení vaší osobní efektivity v profesním i osobním životě. Zaměříme se zejména na:

 • efektivní strategie a nástroje time managementu,
 • stanovení priorit úkolů na základě důležitosti a naléhavosti,
 • techniky a strategie k minimalizaci rušivých vlivů a překonání prokrastinace,
 • všímavost, zvládání stresu a jejich vlivv na produktivitu,
 • role fyzické a duševní energie v produktivitě, včetně diskuse o výživě, pohybu a vlivu odpočinku a spánku na výkon,
 • tvorbu návyků a změnu chování, jak rozvíjet nové, produktivní návyky a zároveň eliminovat ty kontraproduktivní,
 • tvorbu personalizovaného akčního plánu produktivity, konkrétní cíle a strategie, které účastníci budou implementovat po skončení workshopu
10. Wellbeing

Komplexní přístup k duševnímu, fyzickému a emocionálnímu zdraví. Zde poznáte nástroje a znalosti k pozitivním změnám ve svém životě. Zaměříme se zejména na:

 • techniky a strategie pro zvládání stresu, včetně všímavosti, meditace a dechových cvičení,
 • vliv pravidelné fyzické aktivity a výživy na celkové zdraví a náladu,
 • spánek a jeho vliv na celkové zdraví, tipy pro zlepšení kvality spánku,
 • budování psychické odolnosti, efektivní překonávání překážek a zvládání nezdarů,
 • vytvoření personalizovaného akčního plánu s konkrétními kroky kroky, které zlepší váš well-being.

Váš lektor a kouč v kurzu

Dr. Ivan Černohorský, zakladatel Mindset Academy a odborný garant kurzu

Dlouhodobě se zabývá koučinkem manažerů a sportovců. Narodil se v Praze 1962. V roce 1979 odešel do Německa, kde se věnoval vrcholovému sportu (šerm) a vystudoval národní hospodářství. Od roku 1990 do roku 1993 pracoval jako vědecký asistent na katedře mezinárodních vztahů a monetární ekonomie na univerzitě ve Würzburgu, kde 1993 získal postgraduální doktorát v ekonomii. V letech 1993–1997 pracoval v bankovnictví v Mnichově a v Praze. Od roku 1997 do roku 2005 řídil v ČR dceřiné společnosti německé Hypo-Bank, Baader Bank a nakonec působil jako generální ředitel Interbanky patřící do skupiny Bayerische Landesbank. Od roku 2005 působí v oblastech vzdělávání, lidských zdrojů a koučinku. Vyvinul program „Mindset Coaching®“ a program pro vzdělávání koučů s akreditací MŠMT. V roce 2011 založil v rámci své personálně-poradenské firmy SearchForce s.r.o., Mindset Academy, společnost, která se věnuje výlučně koučinku a výcviku koučů. Mindset Academy je od roku 2016 samostatná firma. 

Další info k Ivanu Černohorskému najdete zde


Máte otázky? Podívejte se prosím sem a nebo napište přímo lektorovi.


Alternativní kurzy:


Objednáním kurzu vyjadřujete svůj souhlas s Obchodními podmínkami Mindset Academy s.r.o.

OBJEDNAT KURZ