Etický kodex koučinku


Etický kodex koučinku Mindset Academy

 1. Střet zájmů: vědomě předcházím střetu zájmů, potenciálnímu i skutečnému
 2. Ochrana osobních údajů: uchovávám veškeré záznamy, včetně elektronických souborů a komunikací, vytvořené během mého koučování, takovým způsobem, který zaručuje důvěrnost, bezpečnost a ochranu soukromí a je v souladu s platnými zákony a dohodami.
 3. Informovanost: na úvodním setkání nebo před ním vysvětluji klientovi a objednateli, aby rozuměli co nejlépe, jaká je podstata koučování, jaký je jeho přínos a limity, podstata a omezení zachování mlčenlivosti, finanční ujednání a všechny ostatní podmínky koučovací dohody.
 4. Dohoda: mám jasnou dohodu o koučovacích službách s mými klienty a objednavateli před začátkem koučovacího vztahu a tuto dohodu dodržuji. Dohoda musí obsahovat role, odpovědnosti a práva všech zúčastněných stran.
 5. Hranice: jsem si vědom své zodpovědnosti za stanovení jasných, vhodných a kulturně citlivých hranic
 6. Vztahy: vyhnu se jakémukoli sexuálnímu nebo romantickému vztahu se stávajícími klienty
 7. Ukončení:  respektuji právo klienta ukončit koučovací vztah kdykoli během procesu v souladu s ustanoveními dohody
 8. Změna kouče: jestliže jsem přesvědčen, že by klientovi nebo objednateli lépe prospěl jiný kouč nebo způsob, podporuji klienta nebo objednavatele, aby udělal změnu a pokud to bude nezbytné nebo vhodné, navrhnu mému klientovi vyhledat služby dalších odborníků.
 9. Mlčenlivost: dodržuji nejpřísnější úroveň zachování mlčenlivosti se všemi klienty a objednavateli, pokud není její porušení požadováno zákonem.
 10. Výměna informací: stanovím jednoznačně, jakým způsobem budou informace z koučování sdělovány mezi koučem, klientem a objednavatelem.

Koučové se dále zavazují k následujícímu:

 • K dalšímu vzdělávání v oblasti koučování, psychologie a neurovědy.
 • K rozvoji sebeuvědomění, vlastní sebekontroly a sebezdokonalování.
 • Udržování nejvyšších možných standardů, dle vlastních možností a schopností.
 • Poskytovat bezpečný prostor pro klienty, za účelem jejich seberozvoje. 
 • Přijmout a začlenit rozličnost jednotlivce a oceňovat rozmanitost všech zúčastněných po celém světě