“Big 5” Pět hlavních vlastností vaší osobnosti – osobnostní test

v kategorii: blog


Základem tohoto osobnostního testu je tzv. Big Five Traits Model (5 velkých osobnostních vlastností). Jedná se o test, který je celosvětově široce rozšířený a základem pro asi největší počet vědeckých studií týkajících se výzkumu osobnostních typů. Test vznikal postupně v posledních desetiletích (1950–1990) na základě řady výzkumů zaměřených na osobnostní vlastnosti. Test vychází z předpokladu, že existuje korelace mezi tím, jak verbálně popisujeme vlastní i cizí chování na straně jedné, a osobnostními vlastnostmi na straně druhé (tzv. lexikální hypotéza). Zpočátku se vycházelo z toho, že osobnostních vlastností je podstatně víc, přičemž některé z nich se ale překrývaly. V roce 1981 spojil americký psycholog Lewis Goldberg překrývající se vlastnosti a vytvořil model základních pěti vlastností, kterými jsou Kreativita (Openness to experience),  Svědomitost (Conscientiousness), Extraverze (Extraversion), Přívětivost (Agreeableness) a Emoční stabilita (nebo opačně Neuroticismus). Vzhledem k tomu, že způsob vyjadřování se v různých kulturách liší, liší se i výsledky testů v jednotlivých státech, kulturních skupinách, věku a genderu.

Psychometrický výzkum vychází z toho, že určité výsledky testu predikují typ pozice, na kterou se člověk s určitými vlastnostmi hodí, a do určité míry korelují s úspěchem v zaměstnání. 

Testy na základě Big Five Traits Modelu se používají celosvětově jak ve psychometrickém průzkumu, tak i při výběru zaměstnanců.  Model lze velmi dobře použít jako pomocný nástroj při rozhodování, o jaký druh pozice se budete ucházet, nebo abyste lépe pochopili svoji osobnost.

Jak interpretovat výsledky

Kreativita – Openness to experience | Vynalézavý/zvědavý vs. konzistentní/opatrný

Tato dimenze reflektuje stupeň vaší intelektuální zvědavosti, kreativity a preferování všeho nového a různorodého. Vyjadřuje, do jaké míry máte pozitivní postoj k umění, ke všemu co souvisí s emocemi, k dobrodružství, nevšedním nápadům, ke zvědavosti a různorodým zkušenostem. Dá se také chápat tak, do jaké míry preferujete různorodou, kreativní činnost oproti rutině. Vysoké skóre může ale také znamenat, že preferujete intenzivní euforické zážitky, máte problém se soustředit na důležité a můžete inklinovat k nevypočitatelnosti. Nízké skóre může oproti tomu být interpretováno jako sklon k pragmatismu, rozhodování podložené daty, ale také tendence k dogmatismu a tvrdohlavosti.

Svědomitost – Conscientiousness | efektivní/organizovaný vs. bezstarostný/lehkovážný

Tato dimenze vyjadřuje míru vaší spolehlivosti, sebe-disciplíny, soustředění na cíle, úkoly a povinnosti. Vysoké skóre může znamenat, že preferujete plánované oproti spontánnímu rozhodování, jste soustředění, ale máte zároveň sklon k tvrdohlavosti, umíněnosti a nepoddajnosti. Nízké skóre lze interpretovat tak, že jste flexibilní a spontánní, ale můžete mít sklony k nedbalosti a nespolehlivosti.

Extraverze Extraversion | extravertní/energický vs. samotářský/rezervovaný

Tato dimenze vyjadřuje do jaké míry jste družní, komunikativní, vyhledáváte společnost ostatních a jste asertivní. Vysoké skóre ale může také znamenat, že na sebe upozorňujete a jste v sociálním kontextu často příliš dominantní. Nízké skóre znamená, že se častěji držíte zpátky, jste přemýšliví, rezervovaní a žijete z části ve vlastních myšlenkách.

Přívětivost – Agreeableness | přátelský/soucitný vs. vyzývavý/odtažitý

Tato dimenze vyjadřuje míru vaší empatie, soucitu, kooperativnosti, ochoty pomáhat ostatním a vaše pozitivní naladění/přístup k situacím spíš než nevraživost a podezíravost. Vysoké skóre ale může také znamenat, že jste příliš submisivní a/nebo naivní. Nízké skóre lze interpretovat i tak, že může být obtížné s vámi vyjít, jste pravděpodobně silně soutěživí, inklinujete ke svárlivosti a můžete někdy působit nedůvěryhodně.

Emoční stabilita – Reverse neuroticism | stabilní/sebejistý vs. senzitivní/impulzivní

Tato dimenze znamená odolnost vůči emočnímu stresu, tj. do jaké míry dobře snášíte složité situace, jste schopni kontrolovat impulsy, negativní emoce a myšlenky. Vysoké skóre znamená psychicky stabilní a mírnou povahu, ale můžete mít tendenci k lhostejnosti a být málo inspirativní. Nízké skóre oproti tomu ukazuje na to, že se necháte snadno rozčílit, trpíte pocity obav a strachů, jste lehce zranitelní, málo asertivní (reaktivní) a nejistí, ale na druhé straně se lehce pro věci nadchnete.

Test si můžete stáhnout zde.


Zajímáte se o koučink? Objednejte si knihu ke kurzům koučinku: HLAVA NEJVĚTŠÍ (NE)PŘÍTEL ČLOVĚKA, 3. vydání, Kniha vám pomůže pracovat s vlastními myšlenkami k vašemu prospěchu a zároveň vidět život z trochu jiné perspektivy. Tím, že budete sami v lepší pohodě a budete kolem sebe šířít dobrou náladu, zlepšíte nejen vztahy s lidmi ve vašem okolí, ale věci se vám budou automaticky lépe dařit a dostaví se i kýžený úspěch. Počet stran: 300, 25 testů a cvičení, Počet ilustrací: 93