Co je koučink a co přináší

v kategorii: blog


Co je koučink a co přináší

Renáta Marušáková (absolventka akreditovaného kurzu koučinku, 5/2018)

iStock-849270758Koučink je poměrně moderní metoda založená na komunikaci mezi koučem a koučovaným, jejímž cílem je zkvalitnění života koučovaného člověka. Koučovat se může nechat každý, kdo je otevřený změně. Otevřenost změnám a touha něco ve svém životě měnit je základním předpokladem pro to, aby koučovaný dosáhl úspěchu. Výběr kouče je velmi důležitý. Dobrý kouč by měl mít schopnost motivovat ke změně a k novému úhlu pohledu přemýšlení, měl by být empatický a dobře se ovládat. Základem koučování je nedirektivní rovnocenný vztah mezi koučem a koučovaným. Tento vztah je založen na vzájemné důvěře, otevřenosti a upřímnosti. Koučování pomáhá koučovanému si uvědomovat realitu života takovou jaká je, definovat si jeho cíle a rychleji a efektivněji jich dosahovat. Dosahování cílů a přání je však podmíněno přijetím odpovědnosti za myšlenky a činy. Koučování je komunikace, v jejímž průběhu 70% času hovoří koučovaný a 30% času kouč. Během komunikace kouč používá zjišťovací a konstruktivní otázky. To jsou otázky, na které nezná odpověď a domnívá se, že je nezná ani koučovaný. Nemůže ho tedy nikam vést. Naopak mu umožňuje a snaží se ho postrčit k tomu, aby odpověď na danou otázku vymyslel sám. Ptá se například: „Jak bys to mohl zvládnout? Co k tomu potřebuješ?“ Největší síla konstruktivních otázek je v tom, že nutí koučovaného vymýšlet nová a dosud neobjevená řešení. Kouč neradí, neposuzuje a nevytváří si domněnky, nýbrž především pozorně naslouchá, aby dobře porozuměl situaci koučovaného. Díky naslouchání může kouč objevit opravdové motivy a potenciál koučovaného. Kouč vede koučovaného k tomu, aby systematicky objevoval své touhy, respektoval je a řídil se jimi, neboť naše touhy jsou zdrojem naší energie a vitality. Dále je potřeba si stanovit cíle. Pokud má klient více cílů, je nutné stanovit si priority. Dalším krokem je zmapování současné situace, podrobná komunikace o problému a o tom, jak ho koučovaný vnímá. Pokud jsou známa všechna fakta a vytýčený cíl, koučovaný začíná za pomoci kouče hledat řešení a vytvářet plán, po té je nutné, aby koučovaný vystoupil ze své zóny komfortu a šel do akce. Realizace kroků vedoucích k vyřešení problému je nejtěžší částí celého procesu. Ten může trvat několik měsíců, během kterých kouč koučovaného neustále povzbuzuje, podporuje a vyzývá k dalším akcím. Je to cesta od nemám k mám, od nejde k jde, od nechci k chci.

Koučink obohacuje obě zúčastněné strany. Koučovanému se odhalují příčiny problému, nový pohled na situaci a nový svět možností. Nedílnou součástí je také zcela nový pohled a sebe sama, osobní růst a s ním spojený růst vlastního sebevědomí, ztráta obav a strachu, zbavení se stresu, porozumění vlastním emocím a schopnost s nimi lépe pracovat a schopnost vykročit ze zóny komfortu. V důsledku těchto nově nabitých schopností dochází ke zlepšení kvality života koučovaného v oblasti mezilidských vztahů, pracovního uplatnění, finančního zajištění, trávení volného času a zdraví.

Nicméně i pro kouče je tato práce velmi přínosná pro jeho osobní život. Pokud chce být kouč opravdu dobrým koučem, je nucen se neustále vzdělávat a to nejen v oblasti koučování, ale i v dalších oblastech jako je psychologie, práce s lidmi, trh práce, osobní růst, zdravý styl života a další. Již na úplném počátku, kdy se kouč naučí novému způsobu komunikace, který je založen především na naslouchání, vciťování se, snaze pochopit druhého, nesouzení a nedávání rad, dochází ke změně jeho osobních vztahů v rodině, s přáteli i kolegy. Další velkou výhodou je schopnost sebekoučování. Sebekoučování není natolik účinné jako koučování druhou osobou, přesto však může v mnoha ohledech pomoci ujasnit si vlastní situaci, cíle, priority a možnosti. Koučink nás učí vnímat, kde jsme, proč tam jsme a co se s námi děje. Každý člověk je nejlepší odborník na svůj život. Řešení nepřijdou zvenku, řešení jsou v nás, stačí jen změnit úhel pohledu a prací na sobě dosáhnout pozitivního postoje k sobě, k ostatním lidem a životu samému.

Práce s koučovanými lidmi přináší kouči nové vhledy v mnoha oblastech života. Tou nejvýznamnější je oblast životních hodnot a priorit. Uvědomování si vlastních hodnot a schopnost řídit se jimi, úcta k sobě samému a péče o sebe a vlastní potřeby. Revoluční oblastí je uvědomění si hodnoty času, že to, jak trávíme svůj čas, rozhoduje o celkové míře naší spokojenosti. Finanční svoboda, kterou koučování kouči poskytuje, umožňuje nové efektivní nastavení využití času. Často tak u kouče dochází ke změnám v organizaci vlastního času dle jeho priorit např. tráví více času s rodinou, sportem, péčí o zdraví, vlastními koníčky či relaxem a odpočinkem. Další oblastí, ve které dochází u kouče ke změně, je oblast mezilidských vztahů. Kouč si stále více uvědomuje, jaký vliv mají lidé v jeho okolí na jeho vlastní spokojenost a v důsledku toho si pečlivě vybírá okruh přátel a spolupracovníků, se kterými chce trávit čas. Hlavním kritériem pro jejich výběr je pozitivní ovlivňování. Ohleduplnost k druhým, víra v jejich schopnosti a hlubší vztahy se stávají běžnou součástí života kouče.

Co říci závěrem. Pokud má člověk pocit, že nemá možnost volby a jeho chování a rozhodování je ovlivněno druhými lidmi, nepřijímá zodpovědnost za své chování a z vlastních neúspěchů viní druhé. Mít možnost volby přináší člověku úlevu a chuť pustit se do akce. A právě koučink člověku pomáhá uvědomit si, že má vždy a v jakékoli situaci možnost volby. Že vždy může učinit rozhodnutí, kam chce zaměřit svoji pozornost a díky tomu zvýšit spokojenost ve všech oblastech svého života.


mindsetguruNová kniha Ivana Černohorského: HLAVA NEJVĚTŠÍ (NE)PŘÍTEL ČLOVĚKA, Ilustrovaný manuál pro každodenní šílenství

O čem je? Kniha vám pomůže pracovat s vlastními myšlenkami k vašemu prospěchu a zároveň vidět život z trochu jiné perspektivy. Posedlost úspěchem by mělo nahradit nadšení pro věci, kterými se zabýváte, které vás zajímají a baví. Uvědomíte si, že tlačit silou sám na sebe a na lidi kolem vás zřídkakdy přináší nějaký pozitivní efekt. Tím, že budete sami v lepší pohodě a budete kolem sebe šířít dobrou náladu, zlepšíte nejen vztahy s lidmi ve vašem okolí, ale věci se vám budou automaticky lépe dařit a dostaví se i kýžený úspěch.


Online kurz koučinku – Mindset Coaching® Distanční kurz (e-learning) pro budoucí kouče a všechny, kteří používat metody mentálního koučinku v profesním nebo osobním životě a ve sportu | ca. 60 hodin distančně (e-learning) | Certifikát: Mindset Coach® | Začátek kdykoliv | Cena: 9.990,- Kč