Mentální koučink ve sportu: Hodnoty, které zastáváme jsou důležitější než cíle

v kategorii: blog


Mentální koučink ve sportu: Hodnoty, které zastáváme jsou důležitější než cíle


Profile picAutor: Cord Thomas, Absolvent akreditovaného kurzu koučinku a
Taekwondo Black Belt https://www.coaching-praha.com/

Přímá souvislost mezi sportem a hodnotami nemusí být na první pohled patrná, a dokonce se nám může zdát, že mezi nimi ani žádná souvislost není, ale ve skutečnosti je tomu jinak. Hodnoty se ve sportovní sféře nacházejí a neexistují cíle, za kterými by v pozadí nestály větší a smysluplnější hodnoty. John Wooden, známý americký basketbalový kouč, nosil v kapse lístek, který mu dal jeho otec, jenž obsahoval sedm rad, kterými se v životě řídit:

 1. Buď upřímný sám k sobě.
 2. Pomáhej druhým.
 3. Ať je každý tvůj den mistrovským dílem.
 4. Čerpej vědomosti z dobrých knih (především z The Good Book, humanistické bible A. C. Graylinga).
 5.  Učiň z přátelství umění.
 6. Zbuduj si útočiště, v němž přečkáš deštivé dny.
 7. Pros Boha, aby tě vedl a každý den mu poděkuj za požehnání, kterých se ti dostalo.

Kdybych měl těchto sedm bodů přeformulovat do jednoslovných hesel, zvolil bych tato:

 1. Autenticita
 2. Štědrost
 3. Vytrvalost
 4. Sebe-rozvoj
 5. Vazby
 6. Bezpečí
 7. Spiritualita a vděčnost

Už tento přehled nám může v jednoduchosti ukázat, jak jsou hodnoty a sport vzájemně silně propojené. V tomto článku se zaměříme na význam hodnot a také na souvislost mezi bojovým uměním a hodnotami, a také na to, jak tato souvislost proniká i do sféry sportu všeobecně.

Russ Harris ve své knize Past na štěstí říká o hodnotách toto: „Hodnoty označují to, co chcete dělat a jak to chcete dělat – jak se chcete chovat k přátelům, své rodině, sousedům, svému tělu, životnímu prostředí, práci atd.“ Hodnoty jsou základem pro jednání, které je v souladu s našimi morálními normami a našimi cíli. Cíle však nemusí být nezbytně hodnotami. Co je tím myšleno? Někdo si může dát za cíl zhubnout 5 kg nebo zvítězit v nadcházejícím turnaji. Ani jeden z těchto příkladů není hodnota. Hodnoty, které se mohou skrývat za těmito cíli, jsou například:

 • dobrá tělesná kondice – snaha jedince dosáhnout fyzického a duševního zdraví
 • obratnost – neustálé trénovat a zlepšovat dovednosti a plně se na ně soustředit, když je využíváme 
 • nebo třeba výzva – stále přijímat nové výzvy k růstu, učení, zlepšování se atd.

To jsou příklady hodnot. Tedy základních prvků, z nichž vycházejí cíle, o které lidé usilují. Pochopení těchto hodnot nám poskytuje mnohem lepší náhled na to, co doopravdy chceme. Když někdo řekne: „Chci vyhrát nadcházející turnaj,“ můžeme se ptát: „Proč ho chcete vyhrát?“ „Co vás žene za touhou po vítězství?“ A lidé na tyto otázky většinou, obzvlášť ve sportu, odpovídají: „Chci být nejlepší,“ nebo: „Potřebuji vyhrát, abych na mě všichni byli hrdí.“ To je sice skvělé, ale ve skutečnosti bývají bohužel takové události typu různých závodů samy o sobě natolik stresující, že přidáme-li k nim další stres v podobě velkých očekávání, je pravděpodobnější, že jedinec spíše selže, než uspěje. 

Účinnější způsob motivace je ten, že se místo touhy po vítězství v turnaji zaměříme spíše na to, že budeme čelit výzvě a ukážeme, jak jsme tréninkem zlepšili své dovednosti. Tento přístup je patrný u současných sportovců a sportovkyň: turnaje už pro ně nepředstavují vrchol, na nějž musí vystoupat, aby dosáhli úspěchu, ale zastupuje spíše jen jednotlivý dílčí bod na cestě k tomu, aby byli obratní a stále se snažili zlepšovat.

Na konec tohoto článku jsem připojil seznam třiceti hodnot, o nichž si myslím, že jsou nejvíce spojené právě se sportem. Prosím, přečtěte si je nyní, protože vám pomohou pochopit, co to hodnoty vlastně jsou, a co mohou představovat. Každá je označena jedním klíčovým slovem a doplněna popisem, který upřesní, co je daným pojmem myšleno. Tento popis je stejně důležitý jako samotný název hodnoty, protože definuje význam, který ze samotného názvu nemusí být pro každého patrný. 

Teď se možná ptáte: „Tenhle článek je o hodnotách a sportu, ale jakou roli v něm hraje mentální koučink?“ Při mentálním koučinku většinou v závěru prvního sezení směruje kouč klienta k tomu, aby začal uvažovat o stanovení svého cíle nebo cílů. Z nich se stávají dílčí malé kroky k většímu cíli. Pokud tento cíl bude třeba, jak už bylo zmíněno, zhubnout 5 kg, může si klient třeba stanovit cíl chodit jednou týdně do posilovny. To je dobré, nicméně kouč by se měl vždy snažit pustit se s klientem do hlubšího rozboru a hledat, jaká hodnota stojí za touhou zhubnout 5 kg. Má klient pocit, že žije nezdravě? Pak bude onou hodnotou starostlivost o sebe sama. Nebo se může stydět za svůj vzhled – pak hodnotou může být odvaha či sebevědomí. Je také možné, že někdo je silně zaměřený na neustálé sebe-zlepšování, takže jeho hodnotou bude čelit výzvám. 

Všechny tyto hodnoty, které stojí za cíli, jsou nejen důležité, ale je dokonce nezbytné, aby jim kouč a klient porozuměli. To totiž zajistí, že jakmile jedinec dosáhne cíle, neztratí se tím hlubší význam, který je za cílem ukryt. Zároveň to pomáhá klientovi dále pokračovat správným směrem poté, co se mu podaří zhubnout 5 kg a bude se sám sebe ptát, co teď.

Má osobní zkušenost v tomto směru se týká taekwonda a právě bojové sporty pro mě představují to nejočividnější spojení mezi sportem a hodnotami. Když jsem skládal zkoušku na černý pásek prvního stupně, zažil jsem v souvislosti s tím specifickou událost, která se mi vryla do paměti. Můj trenér měl s sebou svoji matku a ukazoval nám, jak se klaněl svým rodičům, když vyrůstal. Každé ráno, když se probudil, a každý večer, než šel spát, prováděl speciální sérii úklonů. Nejprve se uklonil vestoje, pak se uklonil vkleče a poté se uklonil tak, že položil hlavu až na podlahu. Tím opakovaně vyjadřoval hlubokou úctu ke své matce. Tento muž, který se stal mnohonásobným šampionem a také prvním držitelem zlaté olympijské medaile v taekwondu, v pokleku pokládal hlavu na podlahu, aby vyjádřil úctu ke své matce. 

Následně jsme byli požádáni, abychom stejné gesto učinili vůči našim trenérům a rodičům na znamení úcty za to, co pro nás v životě udělali. Pro mistra Kima Je Kyounga nikdy neexistovala žádná spojitost mezi sportem a hodnotami. Na nejvyšším místě stály hodnoty a sport byl darem. Sport byl pro něj jen způsobem, jak lze tyto hodnoty vyjádřit. Některé z hlavních hodnot, které v mém tréninku převažovaly, byly: 

 • Respekt k sobě samému, k druhým a k vybavení, které jsme používali. 
 • Píle, která znamenala být dochvilný a dělat věci naplno, nepolevovat, když se nikdo nedívá.
 • Vytrvalost, když se mozek rozhodl, že už toho bylo dost, ale tělo ještě dokázalo pokračovat. A vědomí toho, že každodenní tvrdý trénink je to, co z vás udělá šampiona.
 • Vděčnost, kterou jsme si připomínali během meditací, při nichž jsme vyjadřovali vděk těm, kteří nám umožňovali navštěvovat tyto lekce a trávit čas prací sami na sobě.
 • A nakonec – přestože by bylo možné uvést celou řadu dalších hodnot – zmíním ještě dvě: sebeovládání a zodpovědnost. Jako někdo, kdo má schopnosti a znalosti, které mu umožňují způsobit někomu vážná zranění, potřebujete znát nejen jak a kdy ovládat svou sílu, ale také jak zvládat různé situace a za každou cenu se vyhýbat použití těchto znalostí a dovedností v běžném životě. 

To jsou jen některé ze základních hodnot, které jsem se já osobně naučil díly taekwondu, a to je jenom začátek. Na bojovém umění je skvělé, že je úzce spjato s tradicí a kulturou, z níž pochází. To nám dává příležitost nejen porozumět kultuře jiné části světa, ale také kultuře, která se pojí s minulostí, v níž byly prvky úcty a oddanosti ještě stále všeobecně rozšířené.

Co se týče bojového umění, hodnoty, a to, jak ovlivňují mentální procesy svých žáků, působí tak rychle, že jsou jejich účinky viditelné i nezúčastněným osobám. Vlivem úcty, která je zakořeněná ve většině druhů bojových umění, začínají být žáci téměř okamžitě více respektující a pečliví i ve svém běžném životě. Jak se jejich dovednosti zlepšují, může jim také narůst sebedůvěra a druzí je začnou obdivovat, přičemž stále musí prokazovat respekt i těm, kteří jsou méně pokročilí než oni. Žáci začnou chápat, že ve všech oblastech života platí, že k dosažení viditelných výsledků a úspěchu je nutná soustavná pilná práce. 

V oblasti sportu začnou žáci, jak získávají sebejistotu a soubor dovedností, učit druhé, přičemž se jim otevírá nový pohled na vůdcovství. S hodnotami, jako jsou vděčnost a sebeovládání, zůstávají skromní, a s každým úspěchem přichází větší a větší vděk vůči těm, kteří je na jejich cestě podporovali, místo toho, aby se povyšovali nad druhé a dávali najevo, že o veškeré zásluhy se zapříčinili jen oni sami. S postupem času také přechází usilovná meditace a trénink na vyšší úroveň koncentrace a uvolnění zároveň, přičemž jedinec věří sám sobě a svým schopnostem. V tomto odstavci jsem se soustředil na pozitivní účinky, které mají hodnoty na ty, kteří se věnují bojovým uměním. To pochopitelně neznamená, že bojová umění nemohou mít také své stinné stránky.

Jak tedy bylo řečeno, bojová umění jsou založená na hodnotách. Jak to ale souvisí s jinými sporty? Bojová umění jsou v souvislosti s hodnotami skvělým příkladem a pro autora, který se tomuto tématu věnuje, jsoou vhodnou volbou, protože se na nich dá snadno ilustrovat souvislost mezi dobře promyšleným fyzickým růstem v kombinaci s růstem mentálním a duchovním. 

Tradiční západní sporty mají tendenci ignorovat mentální a duchovní složky. Přesto vám každý vrcholový sportovec kdekoli na světě potvrdí, že je to právě mentální práce, díky níž v dané sportovní disciplíně vyniká nad ostatními. Že existují sportovci, kteří jsou fyzicky silnější či od přírody talentovanější než oni, ale když se jich zeptáte, o jakých svým hodnotách se domnívají, že je v nich nikdo neporazí, zvolí vytrvalost, píli, sebeovládání, odvahu, sílu, vědomí sama sebe, schopnost čelit výzvám, flexibilitu nebo některou jinou ze stovek nejrůznějších hodnot. Pokud existuje několik hodnot, v nichž daný sportovec exceluje, zaručeně bude o krok napřed před těmi, kteří se soustředí pouze na fyzickou stránku věci.

Kevin Garnett, legendární basketbalista, řekl v jednom rozhovoru: „Chci se proslavit jako nejlepší týmový hráč v historii.“ Apolo Ohno, jeden z nejlepších rychlobruslařů prohlásil: „Nezáleží na mně, jestli vyhraju, nebo prohraju. Možná zrovna nebudu mít svůj den. A to je můj přístup ke sportu; to, jak ho skutečně prociťuji. Jsem emocionálně založený. Chci vyhrát. Lačním po vítězství. Jsem soutěživý. Mám v sobě zápal a nadšení. Ale hluboko uvnitř si ve skutečnosti užívám soutěžení jako takové mnohem víc než jeho výsledky.“ 

Je to právě hnací motor v podobě hodnot, který vytváří skvělé sportovce, nikoli motivace v podobě stresu z velkých soutěží. Jakmile sportovec pochopí, že jeho odkaz či hodnoty, které představuje, jsou daleko důležitější než vítězství samo, je schopen v těchto situacích, kdy je pod silným tlakem, těžit ze svých myšlenek. Pak může nastupovat do závodů v psychické pohodě a uvolněný, protože ví, že jeho cíl tímto turnajem nekončí; že veškerá tvrdá práce, kterou věnoval tréninku, s výsledkem jediného závodu jen tak nezanikne. Takový sportovec si dokáže uvědomit, že každá událost, každý turnaj, je něčím, co ho posunuje dál, co mu pomáhá vyjadřovat hodnoty, které jsou mu nejbližší. 

V tomto duchu, kdy se od sebe odděluje jedinec a jeho výkon, platí také hodnota přínosu. Tím, že soutěžím v nějakém sportu, bez ohledu na to, na jaké úrovni, jako jednotlivec oddávám sebe a svou píli danému sportu. Už jen tím, že si to sportovec uvědomí, může přesunout své myšlení od stylu: „Musím zvítězit kvůli sobě, abych dokázal, že jsem nejlepší,“ ke stylu: „Chci ze sebe vydat to nejlepší bez ohledu na výsledek, abych vyjádřil úctu a oddanost je sportu, který mám rád a kterému se věnuji.“

Lze tedy říci, že hodnoty jsou cosi většího, hlubšího a smysluplnějšího než cíle. Ve sportu jsou přínosy toho, že najdete hodnoty, které chcete realizovat, místo toho, abyste se snažili nastavovat si co nejvyšší cíle a hrozilo vám, že se vám jich nepodaří dosáhnout, k nezaplacení. Sportovec se díky tomu zbaví napětí, uvolní se, dokáže se maximálně soustředit, zažívá stav plynutí (flow), a dosahuje nejvyšších mentálních a fyzických výkonů. S tím vším pomáhá právě motivace skrz hodnoty. Ať už je to v bojovém umění, kde jsou hodnoty, předcházející samotné činy, zakořeněné v kultuře a duchu daného sport; či ve sportech západních, kde je nutné si hodnoty osvojit – v každém případě není lepšího způsobu, jak porozumět cestě, po níž daný jedinec v určitém sportovním odvětví kráčí. Každý z nás si může najít hodnoty, které bude v běžném životě následovat, a s jejich pomocí utvářet svou identitu. Je to právě naše rozhodnutí řídit se těmito hodnotami, které nás povede k úspěchu.

Seznam hodnot:

Asertivita – S respektem stát za svými právy a za tím, po čem toužíme.

Autenticita – Být autentický, upřímný, opravdový; být pravdivý sám k sobě.

Bezpečnost – Chránit a zajišťovat bezpečí sobě či druhým.

Dobrodružnost – Být dobrodružný; aktivně vyhledávat, vytvářet nebo zkoumat neotřelé či 

stimulující situace.

Flexibilita – Být schopen se snadno přizpůsobovat a adaptovat na měnící se okolnosti.

Odvaha – Být statečný či odvážný; čelit tváří v tvář strachu, ohrožení či nesnázím.

Osobnostní růst – Stále růst, posouvat se kupředu a zlepšovat své znalosti, schopnosti, charakter a získávat nové životní zkušenosti.

Péče o sebe – Starat se o vlastní zdraví a pohodu, naplňovat své potřeby.

Podpora – Poskytovat podporu, pomoc, povzbuzení sobě i druhým a být tu pro ně, když to potřebují.

Pokora – Být pokorný a skromný; nechat za sebe hovořit vlastní úspěchy.

Potěšení – Rozdávat radost a umět potěšit sebe či ostatní.

Povzbuzení – Povzbuzovat a oceňovat chování, které považuji za přínosné, u sebe i druhých. 

Přijímání – Být otevřený přijímání sebe, druhých, života atd.

Respekt – Mít úctu k sobě i druhým, být zdvořilý, ohleduplný a respektující.

Sebekontrola – Jednat v souladu s vlastními plány a představami.

Schopnost čelit výzvám – Stále přijímat nové výzvy k sebe-růstu. 

Spolehlivost – Být důvěryhodný, loajální, poctivý, upřímný a spolehlivý.

Spolupráce – Spolupracovat s druhými.

Starostlivost – Starat se o sebe, druhé, životní prostředí atd.

Upřímnost – Být čestný, pravdivý a upřímný vůči sobě a druhým.

Vděčnost – Být vděčný a vážit si kladných stránek svých, druhých a života jako takového.

Vedení – Významně ovlivňovat druhé či uplatňovat svou autoritu; například převzít iniciativu, vést druhé, organizovat.

Vědomí sebe sama – Být si vědom vlastních myšlenek, pocitů a jednání.

Vytrvalost – S odhodláním vytrvat, i když se vyskytnou problémy či obtíže.

Zábava – Mít rád zábavu; vyhledávat, vytvářet a účastnit se zábavných činností.

Zápal – Vyhledávat, vytvářet a zapojovat se do činností, které jsou vzrušující, stimulující nebo napínavé.

Zaujetí – Plně se věnovat tomu, co právě teď a tady děláme, ať už jde o cokoli.

Zdraví – Dostat se do dobré tělesné kondice či si ji vylepšovat; starat se o vlastní fyzické i duševní zdraví a celkovou pohodu.

Zodpovědnost – Být zodpovědný za své činy.

Způsobilost – Neustále trénovat a zlepšovat své dovednosti a dokázat je maximálně využít. 

Zdroje:

 1. Buchanan, Laurie. The Business of Being: Soul Purpose in and out of the Workplace. Berkeley, CA: She Writes Press, 2018.
 2. Golliver, Ben, Rob Mahoney, and Lee Jenkins. “Class In Session: NBA’s next Stars Get Schooled.” SI.com. October 25, 2015. Accessed June 05, 2019. https://www.si.com/nba/2015/10/27/kobe-bryant-dwyane-wade-kevin-garnett-dangelo-russell-justise-winslow-karl-anthony-towns 
 3. HARRIS, RUSS. ACT MADE SIMPLE: An Easy-to-read Primer on Acceptance and Commitment Therapy. Place of Publication Not Identified: NEW HARBINGER PUB, 2019.
 4. Harris, Russ. The Happiness Trap: How to Stop Struggling and Start Living. Boston: Shambhala Publications, 2008.
 5. Impelman, Craig. “John Wooden’s 7-Point Creed: ‘Be True to Yourself’.” SUCCESS. November 30, -0001. Accessed June 05, 2019. https://www.success.com/john-woodens-7-point-creed-be-true-to-yourself/ 
 6. “The Emergence of ACT in Sport Psychology.” The UK’s Leading Sports Psychology Website. April 20, 2015. Accessed June 05, 2019. https://believeperform.com/performance/the-emergence-of-act-in-sport-psychology/ 
 7. “What Are Your 7 Core Coaching Values?” USA Basketball – What Are Your 7 Core Coaching Values? Accessed June 05, 2019. https://www.usab.com/youth/news/2012/03/what-are-your-7-core-coaching-values.aspx
 8. Černohorský, Ivan, and Iva Skřivánková. Hlava, Největší (ne)přítel člověka: Ilustrovaný Manuál Pro Každodenní šílenství. Brno: Tribun EU S.r.o., 2018., https://www.mindset.cz/hlava-nejvetsi-nepritel-cloveka-2/