Novoroční poselství od Carl Gustava Junga

v kategorii: blog


Změna

Neuróza je pokus našeho psychologického systému získat znovu rovnováhu. Neurózy nám podle Junga sdělují, že bychom měli změnit způsob života. Pokud tyto signály ignorujeme, ztrácíme zásadní informace. Důvody neuróz musíme hledat v přítomnosti, protože pramení v konfliktním způsobu současného života, kde se míjíme s našimi (předurčenými) úkoly, naším osudem nebo “potenciálem”. Konflikty mohly být i v minulosti a našem dětství, ale ty byly zpravidla jiného rázu než konflikty současné, a proto jejich analýza nepřináší užitek. 

Cíle a smysl

Hlavní životní úkoly jsou, kromě předání vlastních genů, dosáhnout psychologické nezávislosti na rodičích, kultivovat mezilidské vztahy, dělat společensky prospěšnou činnost a čelit smrti. Podle Junga všichni lidé instinktivně směřují k těmto cílům. Kromě toho je ale v každém z nás tendence k setrvačnosti (nic neměnit), pohodlnosti, lenosti, strachu (z neznáma) a ve výsledku tendence sabotovat sebe sama. To, jestli dosáhneme našich cílů je sekundární. Život nám často klade do cesty enormní překážky, které nám mohou bránit dosažení konkrétního cíle, to nám ale nepředurčuje život plný neurotického trápení. Pokud dosažení našeho cíle není z nějakého objektivního důvodu možné, správná reakce je soustředit svou energii na jiné životní úkoly.

Výmluvy

Neurotici často poukazují na (subjektivní) bariéry. Ve skutečnosti se ale jedná o uměle vykonstruované překážky (“v naší hlavě”), chybějící odvahu, lenost, v souhrnu nazvané “morální neschopnost”, které pak zapříčiňují vznik vnitřního konfliktu (neurózy). Symptomatické pro neurotiky je neschopnost uvědomění si a přijetí těchto deficitů a soustředění své životní energie převážně na svoje vnitřní konflikty a boje. 

Poselství neurózy

Pokud se ale v životě přestaneme pohybovat vpřed, vzniklý konflikt se manifestuje jako nejrůznější formy neurózy, například vždy přítomné obavy a strach, fobie, deprese, apatie nebo nejrůznější negativní myšlenky. Tyto symptomy ale zároveň splňují svůj účel, protože nám sdělují, že jsme se  vydali na špatnou životní dráhu. Čím déle se na ní pohybujeme, tím obtížnější je tuto cestu opustit.

Vlastní směr

Podle Junga je nutné vystoupit ze zajetých kolejí tím, že změníme náš postoj k životu, vyvineme svoji vlastní, nezávislou osobnost, dáme životu náš vlastní směr, kde my jsme “vrcholovou autoritou” a ne ostatní. Prvním krokem v tomto procesu je zjistit kdo jsme a kam směřujeme. Akceptovat realitu takovou, jaká je, nevyhýbat se překážkám a těžkostem života, soustředit se pouze na ty věci, které můžeme ovlivnit a nevymlouvat se na okolnosti, které nemáme pod kontrolou. Zejména upřímný pohled sám na sebe může být osvobozující. Akceptace sebe sama, se všemi nedostatky, může uvolnit mnoho energie, kterou jinak vydáváme na to, abychom tyto nedostatky skrývali sami před sebou a před ostatními.

Únik

Dalším krokem je uvědomění si toho, kam náš život bude směřovat, pokud za něj nepřevezmeme zodpovědnost. Tím, že se budeme vyhýbat nepříjemným situacím, aktivitám a životním úkolům, které spouštějí neurotické symptomy (strach, deprese, negativní myšlenky atd.) se stane náš život omezený nejhorším možným způsobem: “Únik před životem nás neochrání před zákony stárnutí a smrti”, pouze nám stěžuje život, který se tak stává prázdný a bezvýznamný.

Akce

Skutečné řešení tak přináší pouze “akce”. Musíme přestat být pouhými pozorovateli života a „pustit se do podivného světa se všemi jeho nepředvídanými možnostmi“. V této souvislosti je důležité si uvědomit, že “konformita s převládajícím způsobem života” pro některé jedince nemusí přinášet užitek, pokud chtějí prožít plnohodnotný život. Sklánění se před autoritami a volba prošlapaných cest pro ně není ta správná volba…

Vzít život do vlastních rukou

Jakou cestou se vydat a jaké cíle si zvolit? Nikomu nelze radit, jaké cíle a jakou životní cestu by měl zvolit. Neměli bychom si myslet, že někoho známe lépe než on sám sebe. Je proto důležité vzdát se jakéhokoli pokusu o směrování a pouze mu pomoci vidět jasně sebe, svou situaci, svůj život, aby byl sám schopen vyvodit vhodné závěry. Čemukoliv, co člověk sám nezíská, nebude v dlouhodobém horizontu věřit a bude ho nadále udržovat “infantilním”. Jediné řešení je dělat vlastní rozhodnutí a vzít svůj život do vlastních rukou. Každý člověk potřebuje něco, na co bude cílit (směr, vize) a co mu pomůže vymanit se z jeho vnitřní říše pochyb, obav, strachu a negativních myšlenek a posunout se do externího světa lidí, míst a věcí. 

Celistvost

Při hledání nám může pomoci představit si sám sebe jako člověka bez strachu a sociálních omezení (“aktivní představivost”). Jakou cestu, jaké cíle by si takový člověk zvolil? Čím by se chtěl stát? “…utrpení, které pochází z užitečné práce a vítězství nad skutečnými problémy, přináší s sebou chvíle míru a spokojenosti, což dává člověku neocenitelný pocit, že opravdu prožil svůj život“. Cílem osobního rozvoje by měla být “celistvost”, tj. stát se tak dokonalým člověkem, jak to umožňují osobní okolnosti.


Publikace:

HLAVA NEJVĚTŠÍ (NE)PŘÍTEL ČLOVĚKA, Ilustrovaný manuál pro každodenní šílenství


KOUČINKOVÝ DIÁŘ MiNDSET ACADEMY, 52 týdenních lekcí, cvičení a úkolů pro zvýšení výkonnosti, mentální odolnosti i vaší psychické pohody


DIÁŘ PRO RADIKÁLNÍ ZMĚNU ŽIVOTNÍHO STYLU52týdenní program pro změnu životního stylu a snížení biologického věku